Documentation

Developers

This page shows Dubbo developers. Please file PR to add or change items.

Committers

Apache ID Name Organization Role TimeZone
jmclean Justin Mclean Apache Mentor +11
markt Mark Thomas Apache Mentor +0
wave Dave Fisher Apache Mentor
johndament John D. Ament retired Mentor
jfclere Jean-Frederic Clere retired Mentor
huxing Huxing Zhang Alibaba PMC +8
vongosling Von Gosling Alibaba PMC +8
iluo Ian Luo Alibaba PMC +8
liujun Jun Liu Alibaba PMC +8
zhangliang Liang Zhang Jingdong PMC +8
liujieqin Liujie Qin Alibaba PMC +8
mercyblitz Mercy Ma Alibaba PMC +8
wangxin Xin Wang Weidian PMC +8
yiji Shang Zonghai Youzan PMC +8
jerrick Yong Zhu Alibaba PMC +8
carryxyh Yuhang Xiu Netease PMC +8
hyunkun YunKun Huang Meituan-Dianping PMC +8
min Minxuan Zhuang Alibaba PMC +8
kimmking Kimm King Rongguan PMC +8
leonleeldc Dingcheng Li Alibaba Committer +8
yuyijq Zhaohui Yu Qunar Committer +8
mjk Jinkai Ma Handuyishe Committer +8
yizhenqiang Zhenqiang Yi Didi Committer +8
victory Victory Cao Alibaba Committer +8
purpleforce Liandong Chen Alibaba Committer +8
jefflv Jeff Lv Alibaba Committer +8
tswstarplanet Taosheng Wei NetsUnion Committer +8
kexianjun Xianjun Ke Caocaokeji Committer +8
songkun Kun Song Huawei Committer +8
lixiaojie Xiaojie Li GomeFinance Committer +8
biyuhao Yuhao Bi Asiainfo-sec Committer +8
crazyhzm Zhongming Hua iFlytek Committer +8
kezhenxu94 Zhenxu Ke Lizhi FM Committer +8
LiZhenNet Zhen Li Keep Committer +8
lexburner Jingfeng Xu Alibaba Committer +8
khanimteyaz Imteyaz Khan Committer
xxz Xiaoxiang Zhai Souche Committer +8

Contributors

Github ID Github URL Organization TimeZone
leyou240 https://github.com/leyou240 +8
chenzhiguo https://github.com/chenzhiguo +8
huyuechy https://github.com/huyuechy +8
caojiele https://github.com/caojiele +8