Documentation

Developers

This page shows Dubbo developers. Please file PR to add or change items.

Committers

Apache ID Name Organization Role TimeZone
jmclean Justin Mclean Apache Mentor +11
markt Mark Thomas Apache Mentor +0
wave Dave Fisher Mentor
johndament John D. Ament retired Mentor
jfclere Jean-Frederic Clere retired Mentor
huxing Huxing Zhang Alibaba PPMC +8
vongosling Von Gosling Alibaba PPMC +8
leonleeldc Dingcheng Li Alibaba PPMC +8
iluo Ian Luo Alibaba PPMC +8
liujun Jun Liu Alibaba PPMC +8
zhangliang Liang Zhang Jingdong PPMC +8
liujieqin Liujie Qin Alibaba PPMC +8
mercyblitz Mercy Ma Alibaba PPMC +8
wangxin Xin Wang Weidian PPMC +8
yuyijq Zhaohui Yu Qunar PPMC +8
yiji Shang Zonghai Youzan PPMC +8
jerrick Yong Zhu Alibaba PPMC +8
carryxyh Yuhang Xiu Netease PPMC +8
hyunkun YunKun Huang Meituan-Dianping Committer +8
kimmking Kimm King Rongguan Committer +8
min Minxuan Zhuang Alibaba Committer +8
mjk Jinkai Ma Handuyishe Committer +8
yizhenqiang Zhenqiang Yi Didi Committer +8
victory Victory Cao Alibaba Committer +8
purpleforce Liandong Chen Alibaba Committer +8
jefflv Jeff Lv Alibaba Committer +8
tswstarplanet Taosheng Wei NetsUnion Committer +8
kexianjun Xianjun Ke Caocaokeji Committer +8
songkun Kun Song Huawei Committer +8
lixiaojie Xiaojie Li GomeFinance Committer +8

Contributors

Github ID Github URL Organization TimeZone
leyou240 https://github.com/leyou240 +8
chenzhiguo https://github.com/chenzhiguo +8
biyuhao https://github.com/biyuhao Asiainfo-sec +8
huyuechy https://github.com/huyuechy +8
kezhenxu94 https://github.com/kezhenxu94 +8